Waarom gaat pensioen voor later ook over nu?

Bij veel medewerkers leeft het misverstand dat pensioen iets voor ver weg en later is. Vast wel belangrijk maar zeker niet urgent. Vaak heeft pensioen geen enkele betekenis in de beleving van je medewerkers. In het wat slechtere geval vinden ze het vooral “administratief gedoe”. In het slechtste maar vaak voorkomende geval maken ze er zich zorgen over en proberen er dan maar niet te veel aan te denken. Veel werkgevers zitten er ongeveer net zo in. Daarom laten ze het maar zo. Dat kan hun medewerkers heel wat kosten. De werkgever ook trouwens.

Werkgevers beginnen te ontdekken dat het ook anders kan. Dat pensioen ook betekenis en waarde heeft voor nu en daarom nu al aandacht verdient. Lees hier wat de oorzaken en nadelige gevolgen zijn van desinteresse in pensioen en wat een effectieve oplossing is.

Foto man mist trein

Hoe voorkom je onnodige pensioen kosten door het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord bevat een gunstige overgangsregeling voor werkgevers die op 31 december 2021 een beschikbare premieregeling met een staffel hebben. Daarmee kunnen bepaalde kosten die door het pensioenakkoord ontstaan verlaagd worden. Bepaalde werkgevers die hun middelloon regeling omzetten naar een beschikbare premieregeling komen daar ook voor in aanmerking. Het wijzigen van de pensioenregeling kost tijd. Daarom moeten werkgevers die onnodige kosten willen voorkomen nu al actie nemen.

Jaco Weeda

Fusie Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley

Pensioen Consultants Westland en Edmond Halley zijn na jarenlang samenwerken gefuseerd. Door de fusie ontvangen onze relaties bredere en steeds beter geïntegreerde dienstverlening.

Foto: dame kijkt met verrekijker naar pensioenakkoord financiele scan

Wat kost de Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) voor mijn bedrijf?

De Wet Toekomst Pensioenen (pensioenakkoord) kan stevige financiële gevolgen voor je bedrijf hebben. Met de financiële scan krijg je daar een goede indruk van. Deze scan voeren we gratis voor je bedrijf uit als je bedrijf een beschikbare premie of DC regeling heeft en je minimaal 25 medewerkers in dienst hebt.
Aan de hand van zes vragen per telefoon of email, stellen we een scan voor je bedrijf op. Dit kunnen we gratis doen, omdat we daarvoor in huis een geavanceerd rekenmodel hebben ontwikkeld.

Foto: uitleg op kantoor

Wat is het pensioenakkoord?

Het pensioenakkoord is een set afspraken en uitgangspunten voor een nieuw pensioenstelsel in Nederland.  Het kwam 5 juni 2019 tot stand tussen werkgevers, werknemers en het kabinet. De uitgangspunten worden de komende jaren uitgewerkt en vertaald naar wetgeving. Het betreft alle drie de pensioenpijlers: 1) AOW, 2) werkgeverspensioen en 3) individueel pensioen.

Jeroen Tuijp

Foute pensioenkeuzes en rol werkgever

Medewerkers krijgen steeds meer mogelijkheden om hun pensioen in te richten naar hun persoonlijke behoefte. Flexibilisering is een belangrijk onderdeel in de huidige brede discussie over ons pensioenstelsel. Je zou verwachten dat meer maatwerk, tot betere uitkomsten voor mensen leidt. Maar dat blijkt zeker niet altijd het geval te zijn. Het kan zelfs slechter uitpakken. Individuele advisering kan dit oplossen.

Dienstverleningsdocument pensioenvraag

Dienstverleningsdocument Pensioenvraag

U wilt pensioen regelen voor uw werknemers

Heeft u een eigen bedrijf of bent u werkzaam in een bedrijf en wilt u pensioen regelen voor uw werknemers? Dan kunt u in dit dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Welke soorten pensioenregelingen zijn er? Wat zijn daarvan de voordelen en de nadelen?
 • Wat betekent het voor uw bedrijf dat u voor uw werknemers pensioen regelt?
 • Wat betekent het voor uw werknemers dat u hun pensioen wilt veranderen?
 • Hoe regelt u pensioen? Regelt u dat met een verzekeraar. Of dient u zich bij een bedrijfstakpensioenfonds aan te sluiten? Of richt u een ondernemingspensioenfonds op.

Klik hier en download ons dienstverleningsdocument Pensioenvraag

In dit dienstverleningsdocument kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Dienstverleningsdocument vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Download DVD Vermogen

U wilt extra geld voor later

Wilt u extra geld voor later? Wilt u bijvoorbeeld later extra pensioen? Of wilt u later extra geld hebben voor iets anders? Dan kunt u in dit dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vermogensopbouw vraag en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Hoeveel pensioen heeft u later? Vindt u dat genoeg? Of vindt u dat te weinig?
 • Heeft u nu geld over voor extra pensioen?
 • Wat zijn de regels van de Belastingdienst?
 • Wat zijn de voordelen en nadelen van sparen of beleggen?

In dit dienstverleningsdocument kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Dienstverleningsdocument risico’s afdekken

Dienstverleningsdocument Risico’s afdekken

Download DVD Risico

U wilt een verzekering

Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit dienstverleningsdocument lezen wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel onze dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken. Bijvoorbeeld over:

 • Heeft u de verzekering nodig?
 • Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
 • In welke situaties keert de verzekering uit?
 • In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit dienstverleningsdocument kunt u lezen of wij u bij het beantwoorden van deze vragen kunnen helpen, hoe we dat doen en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Edmond Halley BV

1 Diensten
1.1 Edmond Halley BV. levert professionele diensten op het gebied pensioen en persoonlijke financiële planning.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.3 Als er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats ‘naar de geest’ van deze bepaling.

2 Offertes
2.1 De offertes worden opgesteld op basis van de informatie zoals tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever is uitgewisseld en zijn dertig dagen geldig. Edmond Halley BV. kan niet aan een offerte worden gehouden als daarin duidelijk een vergissing is opgenomen. Als de opdrachtgever schriftelijk de offerte van Edmond Halley BV accepteert komt de overeenkomst met Edmond Halley BV. tot stand.

2.2 Als de opdrachtgever in zijn aanvaarding van de offerte afwijkt van de in de offerte opgenomen afspraken is Edmond Halley BV. hier niet aan gebonden en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Edmond Halley BV uitdrukkelijk aangeeft dat ze de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen aanvaardt.

3 Prijs en betaling
3.1 Voor de uitvoering van de opdracht gelden de tarieven die op de website van Edmond Halley BV. staan weergegeven (edmondhalley.nl), tenzij in de offerte andere afspraken zijn opgenomen.

3.2 Edmond Halley BV. is gerechtigd de tarieven te wijzigen.

3.3 Opdrachtgever zal de facturen voldoen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Als
die ontbreken geldt een betalingstermijn van 21 dagen. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zoals in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
Voor opleidingen geldt dat bij annuleringen tot 4 weken voor de startdatum geen kosten worden doorberekend. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de startdatum zijn 50% van de trainingskosten als annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum bedragen deze annuleringskosten 75% van de trainingskosten. Bij annulering binnen 1 week voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de trainingskosten.

3.4 Edmond Halley BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.

3.5 Opdrachtgever heeft nooit het recht het aan Edmond Halley BV verschuldigde te verrekenen.

3.6 Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daarnaast heeft Edmond Halley BV het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten.

4 Vertrouwelijke informatie
4.1 Edmond Halley BV. en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die over en weer mondeling en schriftelijk wordt gedeeld.

4.2 Als de wet- of regelgeving Edmond Halley BV verplicht bepaalde informatie te verstrekken, geldt daarvoor de geheimhoudingsplicht zoals in artikel 4.1 bedoeld van Edmond Halley BV niet.

5 Eigendomsrecht
5.1 Van alle (cursus)materialen die tijdens het uitvoeren van de opdrachten door Edmond Halley BV. worden gebruikt, blijft het (intellectuele) eigendom van Edmond Halley BV., tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Edmond Halley BV en opdrachtgever.

5.2 Hergebruik en publicatie door opdrachtgever van de materialen zoals in artikel 5.1 bedoeld is alleen toegestaan na het verlenen van schriftelijke toestemming daarvoor door Edmond Halley BV.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Edmond Halley BV. voert de opdracht van opdrachtgever uit op basis van een inspanningsverplichting.

6.2 Edmond Halley BV. is alleen aansprakelijk als er sprake is van ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

6.3 Edmond Halley BV. is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 Edmond Halley BV. kan maximaal aansprakelijk worden gesteld tot de hoogte van de verzekerde som in het betreffende geval.

6.5 Opdrachtgever zal Edmond Halley BV. vrijwaren van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever wordt aangesproken door derden, dan zal zij dat direct schriftelijk berichten aan Edmond Halley BV.

7 Beëindiging
7.1 Edmond Halley BV en opdrachtgever mogen allebei de overeenkomst ontbinden als er een tekortkoming is in de uitvoering van de opdracht. Dan geldt wel de voorwaarde dat daaraan voorafgaand, de andere partij schriftelijk en op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en daarbij de mogelijkheid is geboden om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen en dat dat niet is gebeurd.

7.2 Als één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht onder schriftelijke kennisgeving en zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk te beëindigen.

8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de overeenkomst gesloten tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Edmond Halley BV. gevestigd is.