Algemene voorwaarden Edmond Halley BV

1 Diensten
1.1 Edmond Halley BV. levert professionele diensten op het gebied pensioen en persoonlijke financiële planning.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.3 Als er onduidelijkheid ontstaat over de uitleg van een bepaling uit deze algemene voorwaarden, dan vindt uitleg plaats ‘naar de geest’ van deze bepaling.

2 Offertes
2.1 De offertes worden opgesteld op basis van de informatie zoals tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever is uitgewisseld en zijn dertig dagen geldig. Edmond Halley BV. kan niet aan een offerte worden gehouden als daarin duidelijk een vergissing is opgenomen. Als de opdrachtgever schriftelijk de offerte van Edmond Halley BV accepteert komt de overeenkomst met Edmond Halley BV. tot stand.

2.2 Als de opdrachtgever in zijn aanvaarding van de offerte afwijkt van de in de offerte opgenomen afspraken is Edmond Halley BV. hier niet aan gebonden en komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij Edmond Halley BV uitdrukkelijk aangeeft dat ze de door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen aanvaardt.

3 Prijs en betaling
3.1 Voor de uitvoering van de opdracht gelden de tarieven die op de website van Edmond Halley BV. staan weergegeven (edmondhalley.nl), tenzij in de offerte andere afspraken zijn opgenomen.

3.2 Edmond Halley BV. is gerechtigd de tarieven te wijzigen.

3.3 Opdrachtgever zal de facturen voldoen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Als
die ontbreken geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn zoals in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd.
Voor opleidingen geldt dat bij annuleringen tot 4 weken voor de startdatum geen kosten worden doorberekend. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor de startdatum zijn 50% van de trainingskosten als annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 2 weken voor de startdatum bedragen deze annuleringskosten 75% van de trainingskosten. Bij annulering binnen 1 week voor de startdatum bedragen de annuleringskosten 100% van de trainingskosten.

3.4 Edmond Halley BV heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.

3.5 Opdrachtgever heeft nooit het recht het aan Edmond Halley BV verschuldigde te verrekenen.

3.6 Als opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daarnaast heeft Edmond Halley BV het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten.

4 Vertrouwelijke informatie
4.1 Edmond Halley BV. en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard die over en weer mondeling en schriftelijk wordt gedeeld.

4.2 Als de wet- of regelgeving Edmond Halley BV verplicht bepaalde informatie te verstrekken, geldt daarvoor de geheimhoudingsplicht zoals in artikel 4.1 bedoeld van Edmond Halley BV niet.

5 Eigendomsrecht
5.1 Van alle (cursus)materialen die tijdens het uitvoeren van de opdrachten door Edmond Halley BV. worden gebruikt, blijft het (intellectuele) eigendom van Edmond Halley BV., tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Edmond Halley BV en opdrachtgever.

5.2 Hergebruik en publicatie door opdrachtgever van de materialen zoals in artikel 5.1 bedoeld is alleen toegestaan na het verlenen van schriftelijke toestemming daarvoor door Edmond Halley BV.

6 Aansprakelijkheid
6.1 Edmond Halley BV. voert de opdracht van opdrachtgever uit op basis van een inspanningsverplichting.

6.2 Edmond Halley BV. is alleen aansprakelijk als er sprake is van ernstige tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

6.3 Edmond Halley BV. is alleen aansprakelijk voor directe schade en niet voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.4 Edmond Halley BV. kan maximaal aansprakelijk worden gesteld tot de hoogte van de verzekerde som in het betreffende geval.

6.5 Opdrachtgever zal Edmond Halley BV. vrijwaren van vorderingen van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtgever wordt aangesproken door derden, dan zal zij dat direct schriftelijk berichten aan Edmond Halley BV.

7 Beëindiging
7.1 Edmond Halley BV en opdrachtgever mogen allebei de overeenkomst ontbinden als er een tekortkoming is in de uitvoering van de opdracht. Dan geldt wel de voorwaarde dat daaraan voorafgaand, de andere partij schriftelijk en op deugdelijke wijze in gebreke is gesteld en daarbij de mogelijkheid is geboden om binnen een redelijke termijn de tekortkoming te herstellen en dat dat niet is gebeurd.

7.2 Als één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de
bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder schriftelijke kennisgeving en zonder inachtneming van een opzegtermijn onmiddellijk te beëindigen.

8 Toepasselijk recht en geschillen
8.1 Op de overeenkomst gesloten tussen Edmond Halley BV. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waar Edmond Halley BV. gevestigd is.