Klachtenprocedure opleiden

Edmond Halley besteedt de grootste zorgvuldigheid aan het aanbieden en uitvoeren van kwalitatief goede onderwijsprogramma’s en aan het cursusmateriaal als naslagwerk.
Als u desondanks een klacht heeft over een opleidingsprogramma, dan verzoeken wij u deze klacht voor te leggen aan Edmond Halley.

Alle klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten van procedurele aard, die niet de inhoud van de opleiding betreffen, moeten voorgelegd worden aan de directeur van Edmond Halley. Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden binnen vier weken nadat het evenement of het voorval zich heeft voorgedaan. Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke reactie van Edmond Halley.

Indien de klacht een inhoudelijke is, dient deze vakinhoudelijk onderbouwd zijn. Als de vakinhoudelijke onderbouwing ontbreekt, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Binnen vier weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke, gemotiveerde reactie van Edmond Halley. Klachten die door Edmond Halley afgehandeld zijn, kunnen niet opnieuw in behandeling genomen worden.

Mocht u het niet eens zijn met de klachtenprocedure kunt u zich wenden tot onze onafhankelijke derde, de heer Gert Renting, die de behandeling van de klacht zal toetsen. Voor de verdere procedure verwijzen we naar hoofdstuk 6 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

De klachtenprocedure opleidingen en klachtformulier kunt u hier opvragen