Nieuwe handreiking in Pensioenakkoord verlaagt kosten van de stelselwijziging voor beschikbare premieregelingen.

Het pensioenakkoord regelt voor beschikbare premieregelingen een nieuwe manier voor de vaststelling van de premie. In plaats van een premie die verplicht oploopt met de leeftijd van de werknemer, wordt straks een gelijkblijvende premie verplicht. Veel mensen die nu in een bestaande beschikbare premieregeling zitten gaan er dan op achteruit, soms fors. Werkgevers zouden dit moeten compenseren. Dat zou voor veel werkgevers leiden tot zeer hoge uitgaven.

Handreiking in pensioenakkoord voorkomt dure compensaties

In het pensioenakkoord is daar 12 juni 2020 een handreiking voor toegevoegd. Werknemers die nu al in een premieregeling met oplopende premies zitten, mogen daar in blijven. Alleen voor nieuwe deelnemers in een pensioenregeling geldt de verplichte vlakke premie. Dit voorkomt dat bedrijven grote compensaties moeten betalen.

De aanvulling op het Pensioenakkoord bevat nog meer verduidelijkingen en oplossingen. Lees daarover meer in dit artikel.

Helpende hand

Waarom was er ook alweer een pensioenakkoord nodig?

De afspraken die zijn gemaakt moeten zorgen voor een duurzaam houdbaar pensioenstelsel dat

 • eerder perspectief biedt op een koopkrachtig pensioen,
 • wat ook betekent dat de hoogte van het pensioen directer meebeweegt met de ontwikkeling van de economie en
 • pensioen transparanter en persoonlijker maakt en
 • beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Vrijdag 12 juni, vulden werkgevers en het kabinet belangrijke onderdelen van het pensioenakkoord verder in

Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de laatste stand van zaken van het Pensioenakkoord, op hoofdlijn. Het is nog altijd “werk in uitvoering”. Veel dingen moeten nog verduidelijkt en uitgewerkt worden

Op dit moment hoef je dus nog niet te starten met concrete voorbereidingen voor de pensioenwijziging. Je zou wel alvast je medewerkers kunnen informeren over wat we al wel en nog niet weten over het pensioenakkoord en wat dat voor hen betekent. Als je wilt kunnen we daar bij helpen, bijvoorbeeld met een kort nieuwsbericht.

Ondertussen houden we de ontwikkelingen goed in de gaten. We voegen nieuwe informatie toe aan de themapagina over het pensioenakkoord, als die beschikbaar komt en we die “vertaald” hebben.

De nieuwe onderdelen in het Pensioenakkoord die relevant zijn voor beschikbare premieregelingen

 • Het is de bedoeling dat je pensioenregeling uiterlijk 1 januari 2026 is aangepast. Eerder mag ook. Daardoor hebben we voldoende tijd om je te helpen met de overgang en deze soepel te laten verlopen.
 • Het belangrijkste element uit het Pensioenakkoord met grote relevantie voor beschikbare premieregelingen gaat over de afschaffing van de stijgende staffel. In het nieuwe stelsel wordt uitgegaan van één leeftijdsonafhankelijke, vlakke premie. De stijgende staffel komt dus te vervallen.
 • De overgang naar een vlakke premie heeft met name voor oudere werknemers een nadelig effect. Om dat effect te verminderen mag voor werknemers in een bestaande premieregeling de stijgende staffels gebruikt blijven worden. Nieuwe werknemers vallen onder de verplichting van de vlakke premie. Deze maatregel zorgt er voor dat je niet tegen forse compensatiebedragen aanloopt.
 • Bovenstaande betekent dat voor nieuwe medewerkers een nieuwe pensioenregeling moet worden afgesproken, op basis van een vlakke premie. Het is nu nog niet duidelijk wat de fiscaal maximale vlakke premie wordt. We horen percentages van 33%, maar het is niet zeker of het dat ook wordt. En mocht je schrikken van dat hoog klinkende percentage: minder mag natuurlijk ook.
 • Een  aandachtspunt is nog hoe er moet worden omgegaan met werknemers die op latere leeftijd van baan wisselen. Als zij namelijk eerst nog deelnamen aan de premieregeling met oplopende staffel, komen zij bij een nieuwe werkgever direct terecht in een nieuwe regeling als nieuwe werknemer met een (vaak) lagere vlakke premie. Dit zorgt voor een verslechtering van het pensioen voor deze werknemer. Als hier meer duidelijkheid over komt, melden we dat op deze website.

De nieuwe delen in het Pensioenakkoord die relevant zijn voor regelingen bij pensioenfondsen

Veel elementen uit het akkoord van 12 juni 2020 gaan over regels die pensioenfondsen raken.

 • Regelingen die bij pensioenfondsen lopen, worden ook premieregelingen.
 • Dat betekent dat deelnemers aan een pensioenregeling straks geen aanspraak (recht op een bepaalde pensioenhoogte) meer hebben, maar recht hebben op een individueel aandeel in het totale pensioenvermogen van het pensioenfonds waar ze in deelnemen. De hoogte van het pensioenvermogen bepaalt hoe hoog het pensioen wordt.
 • Pensioenfondsen hoeven geen buffers meer aan te houden. Hiervoor in de plaats komt een solidariteitsreserve. Het doel hiervan is dat toekomstige tegenvallers gedempt kunnen worden. Dit wordt nog verder in details uitgewerkt.
 • Doordat er geen buffers meer zijn die schommelingen dempen, leiden mee- en tegenvallers straks eerder tot verhogingen en verlagingen van pensioenen.
 • Om het verwacht pensioen uit te kunnen rekenen wordt straks een projectierendement gebruikt. De rekenrente zoals die op dit moment gebruikt wordt, vervalt.
 • Op dit moment dreigt er voor veel pensioenfondsen de verplichting om hun pensioenen te verlagen omdat ze te weinig vermogen hebben om de toekomstige toegezegde pensioenen te kunnen betalen. Voor pensioenfondsen die in 2021 een dekkingsgraad van 90% of hoger hebben geldt dat ze de pensioenen toch niet hoeven te verlagen.

De nieuwe onderdelen in het Pensioenakkoord die in het algemeen gelden

 • De hoogte van het pensioen dat iemand gaat ontvangen, wordt minder zeker. Er is nu meer kans dat het hoger uitvalt dan onder de bestaande wetgeving. Maar het risico voor een lager pensioen, wat ook een reële mogelijkheid is, komt volledig bij de deelnemers te liggen.
 • De AOW-leeftijd blijft staan op 66 jaar en 4 maanden in 2020 en in 2021. Daarna stijgt deze in stappen naar 67 jaar in 2024. In de jaren na 2024 stijgt de AOW-leeftijd afhankelijk van de levensverwachting.
 • Het systeem van partnerpensioen wordt eenvoudiger. De hoogte van het partnerpensioen hangt straks niet meer af van de diensttijd. Het fiscaal maximaal te verzekeren partnerpensioen wordt 50% van het pensioengevend salaris. Daardoor is er straks geen losse aanvullende ANW-hiaat verzekering meer nodig.

Er volgt nog meer informatie over de invulling van het pensioenakkoord.

De komende weken wordt er meer duidelijk over het nieuwe akkoord. Er volgt nog een uitgebreide Hoofdlijnennotitie waarin meer (belangrijke) details verder staan uitgewerkt. We houden dit goed in de gaten. Als we daarin relevante zaken zien, voegen we die toe aan dit artikel, of maken we daar een apart artikel voor.

Op social media worden onwaarheden verspreid over het Pensioenakkoord.

We zien dat er op social media veel wordt beweerd en gediscussieerd over het Pensioenakkoord. Niet alles wat daar te vinden is, is inhoudelijk juist. Laat je daardoor dus niet al te sterk leiden. Als je vragen hebt, bespreken we die graag met je, ook als je geen klant van ons bent.

Op onze website is meer informatie over het Pensioenakkoord te vinden.

We hebben op onze website een themadeel over het pensioenakkoord. Daar vind je verdiepende en verbredende informatie over het Pensioenakkoord.

We helpen met de invulling van het Pensioenakkoord voor je bedrijf.

Het nieuwe Pensioenakkoord heeft een grote impact. Heel waarschijnlijk ook voor de pensioenregeling van jouw bedrijf. Gelukkig is er tijd om goed over de gevolgen en mogelijkheden voor jouw bedrijf en medewerkers na te denken.
We adviseren om die tijd ook echt te gebruiken zodat de nieuwe regeling zo goed mogelijk aansluit op de bedrijfsdoelen, strategie en budget van jouw bedrijf. We zijn er klaar voor om daar bij te helpen. En als je ondertussen vragen hebt: bel of mail gerust, we helpen je graag, ook als je geen klant bent.

Jeroen Tuijp

Jeroen Tuijp
Actuaris