Uitfaseren pensioen in eigen beheer uitgesteld

Besluit over nieuw DGA pensioen nog even uitgesteld

Staatssecretaris Wiebes heeft voor stemming over het nieuwe DGA pensioen in de Eerste Kamer, de Eerste Kamer verzocht om de stemming aan te houden. Hij vreest dat  zijn toezegging dat de toekomstige indexatie in een keer mag worden genomen, leidt tot een miljardenstrop in de Vpb. Hij zegde dit toe in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 2 december 2016. Als DGA’s een premievrije pensioenaanspraak hebben met voorindexatie, zouden ze de toekomstige indexatie in een keer mogen nemen bij omzetting naar de oudedagsverplichting of bij afkoop. Hij wil dit via een novelle oplossen.

In de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer van 2 december 2016 staat de volgende passage:

“De NOB vraagt ook of de lasten in verband met de indexatieverplichting na het premievrij maken en «bevriezen» van de pensioenaanspraken ineens ten laste van de fiscale winst gebracht kunnen worden. De lasten in verband met de toename van de pensioenverplichting door de indexatieverplichting kunnen door de werking van de artikelen 3.26 tot en met 3.28 van de Wet IB 2001 niet ineens ten laste van de fiscale winst worden gebracht. De lasten in verband met de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken kunnen ten laste van de fiscale winst worden gebracht naarmate deze lasten zich daadwerkelijk hebben voorgedaan. De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel 38n van de Wet LB 1964 worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.”

En daar gaat het allemaal om

Alle DGA’s moeten door de nieuwe wet hun aanspraken premievrij maken. In veel pensioenbrieven staat dat aanspraken na het premievrij maken voor pensioendatum jaarlijks worden geïndexeerd. Als dit in de pensioenbrief staat, mag de DGA dus de toekomstige indexatie op basis van het gegeven antwoord van de Staatssecretaris in een keer nemen.

Het kan best zijn dat dit voor een aantal DGA’s met goede winsten aantrekkelijk kan zijn. Een mooi voordeel voor de heffing van de vennootschapsbelasting. Aan de andere kant, er zijn veel meer DGA’s die ook voor hun fiscale aanspraak al onder water staan. Het is goed mogelijk dat de fiscus zich op het standpunt stelt dat de DGA de indexatie MOET nemen. Voor DGA’s betekent dit een veel hogere fiscale reserve. Dus ook een veel hoger bedrag aan te betalen belasting bij afkoop of een hogere oudedagsverplichting. En dat betekent dat minder DGA’s kunnen afkopen. En dat de uitkering van de oudedagsverplichting leidt tot niet voor verwezenlijking vatbare uitkeringen.

Zou dit echt de bedoeling zijn?

Nog meer tijdsdruk op het pensioenadvies aan DGA’s

De Tweede Kamer heeft direct vragen gesteld. Wiebes zou de Tweede Kamer voor 1 januari 2017 moeten informeren. Het zou voor de uitvoeringspraktijk zeer gewenst zijn dat Wiebes zijn novelle in sneltreinvaart door het parlement haalt. De tijdspanne voor het analyseren en adviseren van de DGA is al zeer kort en dat wordt er zo niet beter op. Bovendien voor de DGA die vanwege het fiscale voordeel per 1 januari had willen afkopen, verliest nu ook een stukje belastingvoordeel. Het is te hopen dat Wiebes de DGA’s niet financieel laat lijden door de gevolgen van zijn fout niet te corrigeren.

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA, kun je je een gratis abonnement nemen op onze updates.

Judith - Managing partner

Judith Scherrenberg
Managing partner