IORP II verbetert communicatie MVO en meer

Op 13 januari 2019 is een Europese richtlijn over pensioen (IORP II) in de Nederlandse wetgeving verwerkt. Omdat Nederland al vrij ver gevorderd is met werkgeverspensioen en de wetgeving hierover, was het eerste idee dat er weinig impact zou zijn. Op het tweede gezicht valt dat toch tegen. Enkele relevante krenten uit de pap liggen op het terrein van communicatie, maatschappelijk verantwoord beleggen en collectieve waardeoverdrachten naar het buitenland.

Deelnemers krijgen inzicht in de betaalde pensioenpremie

Om met het eerste te beginnen: de richtlijn schrijft extra informatie voor die op het Uniform Pensioenoverzicht moet komen. Onder andere informatie over de werkgevers- en werknemerspremie die verschuldigd was over het jaar waarop het UPO betrekking heeft.

Dat mag in een percentage maar ook in een bedrag in euro’s. Vooral die laatste optie biedt een kans om de waardering voor de pensioenregeling te laten toenemen. Nu is de premie vooral een “black box” waar de werknemer geen idee van heeft. In feite gaat het om een uitgesteld onderdeel van het  loon dat te weinig wordt gewaardeerd. Door dit onderdeel zo zichtbaar te maken, wordt het duidelijker dat het pensioen letterlijk een “waardevolle” arbeidsvoorwaarde is.

Deelnemers krijgen inzicht in de mate waarin maatschappelijk verantwoord wordt belegd

De IORP II richtlijn kent verder vrij veel bepalingen over maatschappelijk verantwoord beleggen (ESG, Environment, Social, Governance). Dit betekent onder andere dat pensioenuitvoerders in het Pensioen1-2-3 dat aan (nieuwe) deelnemers verstrekt wordt, informatie moeten geven over hoe ze daarmee in het beleggingsbeleid rekening houden. In de praktijk zal vaak verwezen worden naar een document op de website waarin ze in algemene termen het beleid toelichten.

Collectieve waardeoverdracht naar het buitenland wordt moeilijker

Voor een collectieve waardeoverdracht naar het buitenland (bijvoorbeeld naar België, een beweging die enkele werkgevers de laatste jaren maakten) gelden aanvullende goedkeuringsrechten.  Goedkeuringsrechten voor bijvoorbeeld de ondernemingsraad, of een verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds golden al.  Daar komt nu bij dat ook de deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden moeten instemmen. Daarvoor geldt dat het voldoende is als 2/3e van de reacties instemmend is. In de praktijk een forse extra verzwaring van de procedure om opgebouwde pensioenrechten naar het buitenland te kunnen brengen.

Dit artikel maakt deel uit van de serie: Pensioenagenda 2019.
klik hier voor een overzicht van de complete reeks.

Els - Pensioenmanager

Els Janssen
Senior consultant