Pensioen in eigen beheer afkopen wordt nog voordeliger

In het eerste voorstel over de hervorming van het pensioen in eigen beheer van de DGA, was nog sprake van een korting van 30% in 2017 in plaats van 34,5%. In 2018 geldt een korting van 25% en in 2019 van 19%.

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 1 juli 2016 een duidelijke richting gegeven over de toekomst van het pensioen in eigen beheer.  Hij schaft de opbouwmogelijkheid voor pensioen in eigen beheer af per 01-01-2017 door de wijziging van de wet op te nemen in het Belastingplan 2017.

De DGA heeft vanaf 01-01-2017 voor zijn bestaande aanspraken 3 mogelijkheden:

  1. De bestaande pensioenaanspraak premievrij laten staan;
  2. De fiscale waarde van de pensioenaanspraak afkopen met een korting;
  3. De pensioenaanspraak omzetten naar de variant Sparen bij Uitfaseren.

Inhoudelijk heeft hij aan de variant 3 in deze brief niets toegevoegd. Wel komt hij tegemoet aan de bezwaren van de Vaste Kamercommissie dat de afkoopperiode met korting 3 jaar duurt in plaats van 1 jaar. De korting op de te betalen loonheffing neemt af van 34,5% in 2017, tot 25% in 2018 en 19% in 2019.

Hierdoor stimuleert hij snellere afkoop van het pensioen in eigen beheer voor bedrijven die voldoende liquide middelen hebben. Wiebes schat in dat de afkoop een directe opbrengst van 2 miljard zal genereren.

Het lijkt er op dat alleen in 2016 het overhevelen van pensioenaanspraken van een verzekeraar naar de BV nog mogelijk is.

Uit de wandelgangen komen berichten dat Wiebes de BV in de Wet Loonbelasting niet meer benoemd wil hebben als toegelaten verzekeraar. Hierdoor zou de mogelijkheid vervallen dat de DGA bij een verzekeraar opgebouwde pensioengelden, kan overhevelen naar zijn BV.

Als de DGA de maximale vrijheid wil behouden, zeker met de huidige lage rentes, kan het zinnig zijn om het geld over te hevelen naar de BV. Maar het kan zijn dat op de fiscale waarde van de voormalige verzekerde aanspraak geen korting van toepassing is.

De fiscale waarde per 31-12-2015 geldt als basis voor de korting.

Bij de afkoop heeft Wiebes een anti-misbruikbepaling opgenomen. Dit houdt in dat de fiscale waarde van het pensioen in eigen beheer per 31-12-2015 als uitgangspunt geldt voor de toe te passen korting.  Toevoegingen aan de eigen beheer reserve in 2016 zouden zonder korting, maar ook zonder revisierente  bij de afkoop kunnen worden betrokken.

Als een DGA de verzekerde waarde overdraagt naar de BV, betekent dit in 2016 een hogere fiscale waarde. Het is niet duidelijk of de afkoopfaciliteit ook geldt voor (onbepaalde) herverzekerde delen van het pensioen in eigen beheer.

Bij afkoop op een later moment  dan 01-01-2017, lijkt het voor de hand te liggen om de werkelijke afkoopwaarde op de afkoopdatum als uitgangspunt te kiezen voor de afrekening, zodat geen nader te duiden reserves over blijven.

Wiebes kiest ervoor de consultatieperiode van de ontwerpwet over te slaan, zodat hij per 01-01-2017 de gewijzigde wetgeving via het Belastingplan 2017 kan invoeren.

Wiebes had in zijn brief van 13 maart jl. al aangegeven dat hij het wetgevingstraject wilde aanpassen om zo toch de invoeringsdatum van 01-01-2017 te kunnen halen. De algemene verwachting is, dat de beide Kamers met de wijzigingen instemmen, ondanks de in deze en eerdere blogs benoemde hobbels. Het pensioen in eigen beheer is alle partijen een doorn in het oog. De uitvoeringspraktijk mag kijken hoe ze omgaat met deze hobbels, zoals bijvoorbeeld de problematiek rond het partnerpensioen, liquiditeitsbeheer, hoe dan wel zorgen voor een oudedagsvoorziening en de risico’s bij overlijden.DGA adviseurs, je kunt het eind 2016 zomaar druk krijgen met advisering over het pensioen in eigen beheer van de DGA. Het kan verstandig zijn om in je planning daar alvast rekening mee te houden.

Natuurlijk gaan wok je ook helpen. Zodra er genoeg zeker is om echt concreet te kunnen worden, stellen we een basis plan van aanpak ter beschikking en organiseren we korte en krachtige trainingen. Zoals je van ons gewend bent, gaan die niet alleen over de techniek, maar integreren we ook de aanpak en de advieskundige kant.

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom het pensioen in eigen beheer van de DGA kun je je gratis abonneren op onze updates. Je ontvangt dan per email een update als er zaken spelen die relevant voor je zijn.

Alieke - Pensioenconsultant

Alieke Doornink
Senior Consultant